A Hirdetmény kiírója:

Balatonkenese Város Polgármestere

8174 Balatonkenese Béri B. Ádám tér 1.

 

Hirdetmény célja:

Balatonkenese Város Önkormányzatának tulajdonát képező 3705/A helyrajzi számú (a természetben a 8174 Balatonkenese, Vak Bottyán pavilonsor 11. számú Pavilon) földterületen álló 79 m2 alapterületű üzlethelyiség, hozzá tartozó terasz, zárt udvar illetve az emeleten kialakított lakótér valamint a jelen Hirdetmény 1. sz. mellékletét képező Bérleti szerződés tervezetben szereplő ingóságok ellenérték fejében történő bérbeadása egyfordulós pályázat útján.

 

Hirdetmény tárgya:

Balatonkenese 3705/A helyrajzi számú (a természetben a 8174 Balatonkenese, Vak Bottyán pavilonsor 11. számú pavilon) földterületen álló 79 m2 alapterületű üzlethelyiség ellenérték fejében történő bérbeadása elsősorban vendéglátói profilú tevékenység céljából.

 

Pályázó lehet:

Pályázatot egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság nyújthat be. Magánszemély kizárólag a nyertessége esetére alapítandó gazdasági társasága nevében pályázhat.

 

Pályázat személyes úton történő benyújtásának /postára adásának végső határideje: 2017. május 31. 16.00 óra

 

Pályázat személyes úton történő benyújtásának helye és módja: Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala (8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.). A pályázatot cégszerűen aláírva, sérülésmentes, lezárt borítékban 1 eredeti példányban szükséges benyújtani. A borítékon szükséges feltüntetni: „Pályázat ajánlat a 11 számú Pavilon bérbevételére” valamint „Határnapig nem felbontandó” feliratokat.

 

Pályázat postai úton történő benyújtása esetén a pályázat postázási címe és módja: Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala cím: 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1. A pályázatot cégszerűen aláírva, sérülésmentes, lezárt borítékban 1 eredeti példányban szükséges benyújtani. A borítékon szükséges feltüntetni: „Pályázat ajánlat a 11 számú Pavilon bérbevételére” valamint „Határnapig nem felbontandó” feliratokat.

 

Ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség lejáratának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 naptári napig tart.

 

A bérelhető ingatlan adatai:

 • Balatonkenese 3705/A helyrajzi számú (a természetben a 8174 Balatonkenese, Vak Bottyán pavilonsor 11. számú Pavilon) földterületen álló 79 m2 alapterületű üzlethelyiség, hozzá tartozó terasz, zárt udvar illetve az emeleten kialakított lakótér.
 • Az épületrészben végezhető tevékenység: elsősorban vendéglátás. A vendéglátó egységben meleg étel árusítható.
 • Műszaki állapot: vízzel, villannyal rendelkezik.
 • A bérleti időtartam: határozott idejű bérlet mely a Bérleti szerződés aláírásától 2017. november 30-ig tart.
 • A bérleti időtartamra vonatkozó minimális bérleti díj: 1.500.000 Ft.

 

Eredményhirdetés várható időpontja és helye: 2017. június 12.

 

A polgármesteri döntést követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázati ajánlatok közül az összességében legjobb árajánlatot adó pályázó lesz a nyertes ajánlattevő. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerződéstől, úgy az ajánlatkérő a második helyen álló ajánlatot hirdeti ki nyertesnek.

 

A pályázatok elbírálására jogosult:

Balatonkenese Város Polgármestere.

 

A pályázók pénzügyi, gazdasági alkalmassága igazolására kért adatok és tények:

A pályázónak a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolására a következő dokumentumokat kell a pályázattal együtt benyújtania:

 • gazdasági társaságok esetében az előző évi mérleg másolata,
 • egyéni vállalkozók esetében az előző évi adóbevallás másolata,
 • 30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem rendelkezik lejárt határidejű köztartozással (adó, járulék, pótlék, bírság, vám, helyi adó, adók módjára behajtandó köztartozás).

 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • olyan pályázó nyújtotta be azt, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
 • a pályázat a Hirdetményben szereplő határidő lejárta után került benyújtásra,
 • a pályázat nem felel meg a Hirdetményben foglaltaknak, illetve a pályázat jogszabályba ütközik,
 • a pályázat a bérleti díjat nem egyértelműen határozza meg, vagy azt más pályázathoz (ajánlathoz) köti,
 • olyan pályázó nyújtotta be, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, vagy aki szerződésben foglalt vállalásait nem teljesítette.

 

Egyéb információk, előírások:

 • Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 • A pályázó elfogadó nyilatkozatot köteles tenni és benyújtani a pályázati kiírás mellékletét képező Bérleti szerződés tervezetben meghatározott feltételek tekintetében.
 • Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő, illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. A képviseleti jogosultságot a pályázati anyag részeként szükséges igazolni aláírási címpéldány hiteles másolatának benyújtásával.
 • Balatonkenese Város Önkormányzat a Hirdetmény mellékletét képező Bérleti szerződést a pályázati eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben a pályázatot kiíró az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
 • A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát arra az esetre, ha a kiíró megítélése szerint a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg az elvárásainak.
 • Ha a nyertes pályázó gazdasági társaság, a társaság tagjai és ügyvezetői a bérleti szerződés aláírásával készfizető kezességet vállalnak a Bérlőnek a Bérbeadóval szembeni fizetés kötelezettségeinek teljesítésére.
 • Ha a nyertes pályázó egyéni vállalkozó, a kiíró megfelelő biztosítékot igényelhet a szerződéskötést megelőzően a Bérbeadóval szembeni fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására.
 • Az ingatlanon csak úgy végezhető tevékenység, hogy az nem járhat az épület, építmény átalakításával. A tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése, valamint annak teljes költsége a Bérlőt terheli.
 • Kiíró az ingatlan megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja.

 

A pályázatot az alábbi dokumentumokkal együtt szükséges benyújtani:

 • 1. sz. melléklet: Ajánlati nyilatkozat / Felolvasó lap
 • 2. sz. melléklet: Köztartozás mentességre vonatkozó igazolások
 • 3. sz. melléklet: Aláírási címpéldány hiteles másolata
 • 4. sz. melléklet: Cégkivonat illetve vállalkozói igazolvány másolata
 • 5. sz. melléklet: Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, tevékenységét nem függesztette fel vagy nem függesztették fel
 • 6. sz. melléklet: Elfogadó nyilatkozat a bérleti szerződés tervezet tekintetében

 

Balatonkenese, 2017. 05. 19.

Tömör István sk.

polgármester

Balatonkenese Város Önkormányzata

Letölthető dokumentumok: