Ügyiratszám: áig/468-32/2023.

A Balatonkenese Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörömben eljárva a képviselő-testület megválasztandó tagjai létszámának meghatározása tárgyában meghoztam az alábbi

1/2023. (X.31.) HVI vezetői határozat-ot:

Balatonkenese településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásán Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát a település 2023. szeptember 1-jei lakosságszáma alapján 6 (hat) főben állapítom meg.

Elrendelem jelen határozatnak a meghozatalával azonos napon a helyben szokásos módon (Balatonkenese Város Önkormányzata hirdetőtábláin, és az Önkormányzat hivatalos honlapján) történő közzétételét.

Jelen határozat ellen a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szerepelő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, írásban kifogást nyújthat be a Helyi Választási Bizottsághoz (levélcím: 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.).

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított harmadik napon, azaz 2023. november 3-án 16:00 óráig megérkezzen a kifogás elbírásálára hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Helyi Választási Bizottsághoz.

A kifogásnak tartalmaznia kell: a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait és a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.

A Helyi Választási Bizottság a benyújtott kifogásról legkésőbb a beérkezésétől számított harmadik napon dönt. A jogorvoslati határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Indokolás

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A Ve. 306. § (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A Nemzeti Választási Iroda által a Ve. 306. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján átadott adatok szerint Balatonkenese Város lakosságszáma 2023. szeptember 1-jén 2 696 fő.

Az Övjt. 4. §-a értelmében a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fő,
b) 1000 lakosig 4 fő,
c) 5000 lakosig 6 fő,
d) 10 000 lakosig 8 fő.

 

Az Övjt. 12. § (1) bekezdése alapján a település választópolgárai a polgármestert közvetlenül választják, így a megválasztandó települési önkormányzati képviselők jelen határozattal megállapított számához a polgármestert nem kell hozzászámítani.

A fentiekre figyelemmel Balatonkenese településen Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát határozatom rendelkező részében foglaltak szerint 6 főben állapítottam meg.

A határozatomat az Övjt. 3. §-a, 4. § c) pontja, továbbá a Ve. 306. §-a alapján hoztam meg.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, a 208. §-án, a 209. § (1) bekezdésén, a 210. § (1) bekezdésén, a 212. §-án és a 214. § (1) bekezdésén alapul.

Balatonkenese, 2023. október 31.

Letölthető dokumentum:

dr. Nagy Erzsébet Andrea
Helyi Választási Iroda Vezető