Külföldi állampolgár magyarországi házasságkötése

 

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport/anyakönyvvezető

Cím: 8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon: 88/481-087/21

E-mail: hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyleírás:

A Nemzetközi Magánjogról szóló 1979. évi 13. sz. tvr. 38.§ szerint, ha nem magyar állampolgár kíván házasságot kötni Magyarországon, igazolnia kell, hogy a házasságkötésének személyes joga – külföldi jog – szerint nincs akadálya. Erről az illetékes külképviselet, illetve ennek hiányában a külföldi lakóhelyén az illetékes hivatal ún. TANÚSÍTVÁNY-t állít ki.

A házassági szándékot annál az anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni, ahol később a házasságot megkötik. A házassági szándék bejelentése szóbeli. A külföldi állampolgár azonban az illetékes külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető) előtt tett, hitelesített és hiteles magyar fordítással ellátott nyilatkozatával írásban is bejelentheti.

A bemutatott és becsatolt iratok alapján jegyzőkönyv készül, mely elbírálásra az illetékes Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz kerül. A házasságkötés időpontját a házassági engedély megérkezésétől számított 31. napra lehet kitűzni.

 

Az eljárás jogi alapja:

 • a 2010. évi I. törvény. az anyakönyvi eljárásról
 • a 32/2014. (V.19) KIM rendelet a végrehajtásról
 • az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.

 

Illetékességi terület:

Balatonkenese közigazgatási területe.

 

A kérelem kötelező tartalma:

A külföldi állampolgár a házasságkötési eljárás során az alábbi okiratokat köteles bemutatni:

 • külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány hiteles magyar fordításban, amely a kiállítástól számított hat hónapig érvényes;
 • külföldi érvényes útlevél, mely az állampolgárságot igazoló okmányként is elfogadható;
 • ha a külföldi állampolgár rendelkezik tartózkodási engedéllyel, azt is;
 • ha a külföldi állampolgár bevándorolt, vagy letelepedett, személyi igazolványt;
 • születési anyakönyvi okiratot hiteles magyar fordításban;
 • ha a házasuló elvált családi állapotú, a jogerős bontóítéletet (csak azt a részét kell hitelesen lefordíttatni, melyben a házasság felbontását kimondja a bíróság, szerepel az ítélet száma és jogerőre emelkedésének időpontja);
 • ha a házasuló özvegy családi állapotú, az elhalt házastárs halotti anyakönyvi okiratát hiteles magyar fordításban;
 • ún. lakbizonylatot, vagy lakóhely igazolást, mely tartalmazza nevét, állampolgárságát, pontos lakcímét, családi állapotát – hiteles magyar fordításban, 30 napnál nem régebbi kiállítással (amennyiben a tanúsítvány tartalmazza a nőtlen/hajadon családi állapotot, nem szükséges)
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 52. § (2) bekezdése alapján a külföldön kiállított okiratokat diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátni – kivéve, ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik.
 • A magyar állampolgár az eljáráshoz bemutatja érvényes személyi igazolványát, igazolja bejelentett lakcímét, csatolja:- születési anyakönyvi kivonatát- elvált családi állapot esetén az előző házasság megszűnését igazoló jogerős válóperi ítéletet- özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát

 

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetékmentes.

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Az eljárás kezdeményezése személyes megjelenéshez kötött.

 

Ügyintézési határidő:

A Kormányhivatal ügyintézője kézhezvételétől számított 30 nap.

 

Az idegen nyelven kiállított okiratokat az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles fordításban kell benyújtani. Az ügyintézés és a házasságkötés lebonyolításánál amennyiben valamelyik házasuló vagy tanú a magyar nyelvet nem érti, tolmácsot kell alkalmazni. A tolmácsról a házasulók gondoskodnak.