Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény_kép

Elérhetőségek:

Cím: Balatonkenese, Táncsics u. 20.

Telefonszáma: +36/88/482-943

Telefon/Fax: +36/88/482-943

E-mail: tszszbk@balatonkenese.hu

 

 

Szolgáltatásaink Kapcsolat

 

Letölthető anyagok:

 

Intézményvezető: Pozsonyi Monika

 

A Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény az 1993. évi III. törvényben – a szociális igazgatásról és szociális ellátásról -, valamint az 1997. évi XXXI. törvényben – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról – megfogalmazott feladatokat látja el.

Az Intézményt Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 206/1997 (XI.28.) öh. sz. határozatával 1997. december 1. napjával hozta létre Családsegítő Szolgálat elnevezéssel. Tekintettel arra, hogy az intézmény az évek során több településen látott el szociális és gyermekjóléti feladatokat, az intézmény fenntartása érdekében 2007. január 1-től létrejött a Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös Intézményfenntartó Társulás Balatonkenese gesztorságával, a hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátás érdekében. Az Intézményfenntartó Társulás 2013. július 1-től átalakult jogi személyiséggé, ezt követően pedig Balatonakarattya létrejöttével 2015. január 1. hatállyal a neve Balatonkenese, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág, Küngös, Balatonakarattya  Intézményfenntartó Társulásra változott, míg rövid neve továbbra is maradt Balatonkenesei Szociális Társulás.

Az Intézmény tevékenységét az alábbi illetékességi és működési területen végzi:

  • Étkeztetés: Balatonkenese, Balatonakarattya és Küngös települések területén;
  • Házi segítségnyújtás: Balatonkenese, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág és Küngös települések területén;

 • Család- és gyermekjóléti szolgálat: Balatonkenese, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Csajág és Küngös települések területén;
 • Nappali ellátás keretében az Idősek Klubja fogadja Balatonkenese, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Balatonvilágos, Csajág és Küngös településekről az időseket.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A szolgáltatás célja, feladatai:

 • a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése;
 • a szociális és mentális problémák esetén a helyi szükségletek szerint kialakított, a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával, az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése;
 • az intézmény ellátási területén a település teljes lakossága részére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása.

Az ellátottak köre

Az ellátási területen, azaz Balatonkenese, Balatonakarattya, Balatonfőkajár, Csajág, Küngös településeken lakhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező lakos, egyén, család, valamint a térségben tartózkodó hajléktalan személy. Krízishelyzet esetén bárki (más illetékességi területhez tartozó személy is) felkeresheti segítségért a szolgálatot.

Az ellátás igénybevételének módja

A család-és gyermekjóléti szolgálatnál az ellátás igénybevétele elsődlegesen önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmező és a szolgáltató a feladatellátás tartalmi elemeit megállapodásban rögzítik.

A család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltató tevékenysége, mint alapszolgáltatás, térítésmentesen vehető igénybe.

A család- és gyermekjóléti szolgálat és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja, rendszeressége

Az ellátást igénybe vevővel, hozzátartozójával, családjával, vagy törvényes képviselőjével a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartás rendszeressége a hozott probléma alapján lehet: eseti, egyszeri vagy folyamatos családgondozás.

Ennek módja:

 • személyes kapcsolattartás, amely vagy az intézményben, vagy a kliens lakásán történik,
 • telefon igénybevételével,
 • írásban, levélbeli megkeresés útján.

Idősek Klubja

Célja

A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozása nappali ellátás keretében. Az Idősek Klubjába az a személy vehető fel, akinek az egészségi állapotára vonatkozó igazolást a háziorvos kiállította.

Feladata, tevékenységi köre

A saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Nem lehet a klub tagja szenvedély és fertőző beteg.

Szolgáltatások

 

 • napi egyszeri étkeztetés,
 • a klubba és a haza történő szállítás biztosítása,
 • szabadidős programok szervezése: felolvasás, társasjátékok, sétálás, torna, kirándulás, zenés rendezvények, TV nézés, rádióhallgatás, videofilmek megtekintése,
 • egészségügyi ellátáshoz hozzáférés biztosítása,
 • hivatalos ügyintézés,
 • személyi higiéné biztosítása – zuhanyzás, hajmosás, mosás, vasalás,
 • további szolgáltatások: manikűr, pedikűr igény esetén

Az ellátás térítési díj köteles, melyet az intézményvezető állapít meg az intézményi térítési díj valamint a mindenkor hatályos településenkénti szociális rendeletekben meghatározottak alapján.

Étkeztetés

Célja

Az étkeztetési szolgáltatás igénybevételi lehetőségének biztosítása.

Feladata, tevékenységi köre

 • Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
 • Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes étkeztetéséről más módon gondoskodni.
 • A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére lehetőséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani saját lakóhelyükön történő étkeztetés biztosítására.

Az ellátás térítési díj köteles, melyet az intézményvezető állapít meg  az intézményi térítési díj valamint a mindenkor hatályos településenkénti szociális rendeletekben meghatározottak alapján.

Házi segítségnyújtás

Célja

Gondoskodás

 • azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátásáráról saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
 • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

Feladata

 • Az igénybe vevők körében önálló életvitelük fenntartásának biztosítása, hogy fizikai, mentális és szociális szükségleteik – saját környezetükben, életkoruknak, élethelyzetüknek és egészségi állapotuknak megfelelően, meglévő képességeiknek felhasználásával, fejlesztésével – biztosítottá váljanak.
 • Az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
 • Az igénybe vevők életminőségének lehetőség szerinti fenntartása – háztartás vitele, higiéné megtartása, segítő kapcsolat stb.

Tevékenységi köre

A házi segítségnyújtás keretében a gondozási szükséglet vizsgálat eredménye alapján szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.

Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

 • takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
 • mosás
 • vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

 • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
 • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
 • mosogatás
 • ruhajavítás
 • közkútról, fúrtkútról vízhordás
 • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
 • télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
 • kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

 • információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
 • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
 • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
 • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

 • mosdatás
 • fürdetés
 • öltöztetés
 • ágyazás, ágyneműcsere
 • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
 • haj, arcszőrzet ápolás
 • száj, fog és protézis ápolás
 • körömápolás, bőrápolás
 • folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
 • mozgatás ágyban
 • decubitus megelőzés
 • felületi sebkezelés
 • sztómazsák cseréje
 • gyógyszer kiváltása
 • gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
 • vérnyomás és vércukor mérése
 • hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
 • háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)”

Az ellátás térítési díj köteles, melyet  az intézményvezető állapít meg  az intézményi térítési díj valamint a mindenkor hatályos településenkénti szociális rendeletekben meghatározottak alapján.

Kapcsolat

 

Intézményvezető

Pozsonyi Monika

Cím: Balatonkenese, Táncsics u.20
Tel: +36 88 482 943

+36 30 226 1087

Fax: +36 88 482 943
Email: tszszibk@gmail.com

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: Balatonkenese, Táncsics u.20
Tel: +36 88 482 943Fax: +36 88 482 943
Email: tszszibk@gmail.com
Szakmai egységvezető:

Báles-Vitai Mária

 

Családsegítők:
Bíró Nóra

Dobainé Pergel Beáta

Zubor Zoltánné

Idősek Klubja                                                                        Gondozó

 

Cím: Balatonkenese, Táncsics u. 20.                                    Papp Ilona

Tel: +36 88 482 943

+36 30 929 5617

Fax: +36 88 842 943

Email: tszszibk@gmail.com

 

Házi segítségnyújtás                                                              Gondozók

 

Cím: Balatonkenese, Táncsics u.20                                      Ambrusné Kropf Györgyi
Tel: +36 88 482 943                                                              Babolcsai Árpádné

Fax: +36 88 482 943                                                             Durecz Viktória
Email: tszszibk@gmail.com                                                  Simonné Gondán Aranka

Horváth Ágnes

                                                                                               Varga Ákos

 

Étkeztetés                                                                              

 

Cím: Balatonkenese, Táncsics u.20                                      Varga Ákos
Tel: +36 88 482 943

Fax: +36 88 482 943                                                             Gépkocsivezető
Email: tszszibk@gmail.com                                                 Varga Zsolt

 

Elérhetőségek

 

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Balatonkenese:

Családsegítők: Báles-Vitai Mária +36 30 292 7667

Zubor Zoltánné +36 30 929 5271

 

Ügyfélfogadás helye: 8174 Balatonkenese Táncsics u. 20.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8.00 – 15.30

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 8.00 – 17.30

Csütörtök: 8.00 – 15.30

Péntek: 8.00 – 12.00

 

Balatonfőkajár:

Családsegítő: Bíró Nóra +36 30 650 2172

 

Ügyfélfogadás helye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth Lajos u. 8. (polgármesteri hivatal melletti helyiség)

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 9.00 – 12.00;

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 12.30 – 15.30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: nincs ügyfélfogadás

 

Csajág:

Családsegítők: Bíró Nóra +36 30 650 2172

Dobainé Pergel Beáta +36 30 650 2168

 

Ügyfélfogadás helye: 8163 Csajág, Kossuth Lajos u. 96.

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: nincs ügyfélfogadás

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 11.00 – 14.00

Csütörtök: 12.30 – 15.30

Péntek: nincs ügyfélfogadás

 

Küngös:

Családsegítő: Dobainé Pergel Beáta +36 30 650 2168

 

Ügyfélfogadás helye: 8162 Küngös, Kossuth Lajos u. 38. (polgármesteri hivatal könyvtár szobája)

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 10.30 – 13.30

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: nincs ügyfélfogadás

Csütörtök: 13.00 – 15.00

Péntek: nincs ügyfélfogadás

 

Idősek Klubja

Balatonkenese Táncsics u.20.

Gondozó: Papp Ilona

 

Nyitvatartási rendje:

Hétfőtől – Csütörtökig           7.30 -16.00

Pénteken                                 7.30 -13.30

Tel: +36 30 929 56 17

 

 

Házi segítségnyújtás

 

Balatonkenese településen

 

Ambrusné Kropf Györgyi +36 30 650 2169

Simonné Gondán Aranka +36 30 650 2166

Babolcsai Árpádné +36 30 650 2171

Varga Ákos +36 30 259 3917

 

Balatonakarattya településen

 

Durecz Viktória +36 30 650 2170

Ambrusné Kropf Györgyi +36 30 650 2169

Simonné Gondán Aranka +36 30 650 2166

 

Balatonvilágos településen

 

Durecz Viktória +36 30 650 2170

Varga Ákos +36 30 259 3917

 

Balatonfőkajár, Csajág és Küngös településen

 

Horváth Ágnes +36 30 929 5612

Varga Ákos: +36 30 259 3917

 

Étkeztetés

 

Varga Ákos: +36 30 259 3917