Önkormányzati bérlakás igénylése

Azok számára, akik lakhatási gondjukat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérletével kívánják megoldani.

Eljáró szervezeti egység: Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport\Szociális ügyintéző

Cím:                    8174 Balatonkenese Béri Balogh Ádám tér 1.

Telefon:              88/481-087/22

E-mail cím:         hivatal@balatonkenese.hu

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1530
Kedd Nincs ügyfélfogadás
Szerda 800-1530
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyelírás

Pályázatot nyújthat be: pályázati hirdetmény megjelenése esetén, a pályázat benyújtására nyitva álló időszak alatt magyar állampolgárok és az Európai Gazdasági Térség letelepedési joggal rendelkező munkavállalói és családtagjai, Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbértámogatás feltételeiről, mértékéről és a lakáshasználati díjakról 9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet szabályait figyelembe véve.

Ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen a polgármesteri hivatalban és postai úton a kérelem benyújtásával.

 

Szükséges iratok

A szociális helyzet igazolására vonatkozó iratok másolata.

 

Ügyintézés díja:

Az ügyintézés díjmentes.

 

Tájékoztatás:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 4/b. szám

(Balatonkenese belterület 715 hrsz.) alatti ingatlan bérbeadás útján történő hasznosításáról

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) Balatonkenese Város nemzeti vagyonáról szóló 11/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete 15. § (1), (4) bekezdésében, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1/2018. (II.05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: lakásrendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében Balatonkenese Város Önkormányzata (8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1., képviseli: Tömör István polgármester) az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

A Képviselő-testület a 2018. november 29. napján megtartott zárt ülésén a Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 4/b. szám alatti üresen álló önkormányzati bérlakás hasznosítása ügyében meghozta a 294/2018. (XI.29.) határozatát. A határozat szerint a Képviselő-testület a Balatonkenese Város Önkormányzata tulajdonát képező Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 4/b. szám alatti, üresen álló önkormányzati bérlakást piaci alapon történő bérbeadás útján hasznosításra jelölte ki.

 1. A pályázati kiíró neve és pontos címe: Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
 2. Pályázat célja: Ingatlan piaci alapon történő bérbeadás útján való hasznosítása.
 3. Pályázat jellege: Nyilvános.
 4. Pályázat tárgyát képező önkormányzati lakás
  • címe, alapterülete, komfortfokozata, szobaszáma:
   • 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 4/b.
   • 80 m2
   • összkomfortos
   • 3 db szoba
  • bérleti díj: Havi bérleti díj legalacsonyabb mértéke 1.200,- Ft/m2, azaz 96.000,- Ft/hó.
  • bérbeadás időtartama: Határozott idő, legfeljebb 3 év.
  • állapota: Felújított.
 1. Hasznosítás módja: Piaci alapon történő bérbeadás útján való hasznosítás.

 

 1. Ingatlan megtekinthető: 2019. április 16. napján előzetesen egyeztetett időpontban.
 2. Pályázat benyújtásának helye: Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
 3. Pályázat benyújtásának határideje:  2019 április 25. 16:00 óra
 4. Önkormányzati lakás bérbeadásának általános feltételei:
  • 9/1. Lakást bérbe adni csak olyan természetes nagykorú személynek lehet:
   • aki legalább 2 éve Balatonkenesén lakóhellyel rendelkezik, vagy
   • aki legalább 2 éve munkaviszonnyal rendelkezik Balatonkenesén, és
   • akinek az Önkormányzat felé vagy az Önkormányzattal kötött bérleti szerződéssel összefüggésben a közmű szolgáltatók felé nincs tartozása, és
   • Balatonkenesén vagy 60 km-es körzetében sem neki, sem a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának nincs beköltözhető lakástulajdona, illetve haszonélvezeti joggal ilyen ingatlanon nem rendelkezik.
  • 9/2. Önkormányzati bérlakás csak lakás céljára adható bérbe. Bérlői jogviszonyban lévő személlyel másik lakásban való elhelyezési kötelezettséget az önkormányzat nem vállal.
  • 9/3. Önkormányzati lakás albérletbe nem adható. Amennyiben az önkormányzati lakást vagy annak egy részét albérletbe adják, az az önkormányzat részére azonnali felmondási okot eredményez és a következő hónap végére az önkormányzat felmondhatja a szerződést.
  • 9/4. Az önkormányzat a lakások piaci alapon történő bérbeadás során külön szolgáltatást és lakbér támogatást nem nyújt.
 1. Pályázat benyújtásának módja: A pályázatot az erre rendszeresített nyomtatványon (lakásrendelet letölthető: 3. melléklet) írásban kell benyújtani személyesen vagy meghatalmazott útján Virág Anikó szociális ügyintézőnél vagy a titkárságon, vagy postai úton. A pályázathoz munkáltatói és jövedelemigazolást kell csatolni. Postai úton történő feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat lehet befogadni.
 2. Pályázati kötelezettség:
  • A bérleti szerződésből eredő kötelezettségek biztosítására a bérlőnek a bérleti szerződés megkötése előtt óvadékot kell nyújtania.
  • Az óvadékot az önkormányzat bankszámlájára kell megfizetnie.
  • Az óvadék mértéke: a lakás mindenkori havi bérleti díja kétszeresének megfelelő összeg, azaz 192.000,- Ft.
 1. Pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a benyújtási határidő leteltét követő 5 munkanapon belül egy három tagból álló bizottság bontja fel.

 

 1. Pályázat elbírálásának szempontjai:
  • A pályázatot az az ajánlattevő nyeri meg, aki a pályázati kiírásban és a lakásrendeletben foglalt feltételeknek megfelel.
  • A pályázatokat a pályázati kiírás alapján rangsorolják.
  • A pályázat nyerteséről a bérbeadói jogok gyakorlója, a Képviselő-testület dönt. Amennyiben nem a legjobb eredményt elérő személyt jelöli meg a pályázat nyertesének, döntését indokolni köteles.
  • Amennyiben a pályázatot elnyert személy a bérleti szerződést 15 napon belül nem köti meg, a pályázók közül a bérleti szerződést a következő legjobb eredményt elérő személlyel kell megkötni.

 

 1. Eredmény közlésének módja és időpontja: Minden pályázó írásban értesül a pályázat eredményességéről vagy eredménytelenségéről a soron következő képviselő-testületi döntést követő 10 munkanapon belül, 2019. május 16. napjáig.

 

 1. Szerződés megkötésének helye, módja és határideje:
  • Balatonkenese Város Önkormányzata  8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
  • Bérleti szerződést személyesen kell a pályázónak aláírnia.
  • Várhatóan: 2019. május 21. napján.
 1. A pályázat kiíró fenntartja azt a jogát, hogy
  • ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget a pályázati kötelezettségeknek, abban az esetben a kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázati kiírással kapcsolatban szükség esetén további információt munkaidőben a 06-88/471-087 telefonszámon Nagy Erzsébet Andrea aljegyző és Virág Anikó szociális ügyintéző nyújt.

Balatonkenese, 2019. április 10.

 

Tömör István
polgármester