A Hirdetmény kiírója: Balatonkenese Város Önkormányzata, Cím:8174 Balatonkenese, Béri Balogh Á. tér 1.

Hirdetmény célja: Balatonkenese Város Városgondnokságának tulajdonát képező, a balatonkenesei Vak Bottyán strandon lévő kb. 900m2-nyi felületű vízi élménypark üzemeltetésre bérbeadása egyfordulós pályázat útján.

A Pályázó saját kockázatára, a biztonságos működéshez szükséges jogszabályok betartásával üzemeltetheti a vízi élményparkot, valamint kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a pályát legalább a strandfürdő nyitvatartási idejében üzemelteti.

Pályázó lehet: Pályázatot egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság nyújthat be. Magánszemély kizárólag a nyertessége esetére alapítandó gazdasági társasága nevében pályázhat.

A pálya bérleti díja: a teljes bevétel 50%-a, de minimum 8.000.000,- Ft.

Pályázat személyes úton történő benyújtásának /a postai beérkezés végső határideje:

2018.március 12. 10.00 óra

 

Pályázat személyes úton történő benyújtásának helye és módja: Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala (8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1.). A pályázatot cégszerűen aláírva, sérülésmentes, lezárt borítékban 1 eredeti példányban szükséges benyújtani. A borítékon szükséges feltüntetni: „Pályázat a vízi élménypark üzemeltetésére” valamint „Határnapig nem felbontandó” feliratokat.

Pályázat postai úton történő benyújtása esetén a pályázat postázási címe és módja: Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala cím: 8174 Balatonkenese, Béri B. Ádám tér 1. A pályázatot cégszerűen aláírva, sérülésmentes, lezárt borítékban 1 eredeti példányban szükséges benyújtani. A borítékon szükséges feltüntetni: „Pályázat a vízi élménypark üzemeltetésére” valamint „Határnapig nem felbontandó” feliratokat.

Ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlati kötöttség lejáratának időpontja az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és az eredményhirdetéstől számított 30 naptári napig tart.

A vízi élménypálya adatai:

– kb. 900 m2, 47 db pálya elem, elemenkénti használati utasítással, javító készlettel, jegyelárusító pavilonnal, 115 db számozott mentőmellénnyel, gumicsónakkal és egy faházzal.

– A bérleti időtartam: határozott idejű 1+4 éves bérlet.

Eredményhirdetés várható időpontja és helye:

2018. március 12. 11,00 óra

Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala

Az ajánlatok elbírálására jogosult: Balatonkenese Város Polgármestere az Önkormányzat Képviselő-testületének felhatalmazása alapján. A döntést követően a pályázók írásbeli értesítést kapnak. Az ajánlatok közül a legelőnyösebb árajánlatot adó pályázó lesz a nyertes pályázó. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép a szerződéstől, úgy az ajánlatkérő a második helyen álló pályázatot hirdeti ki nyertesnek.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

– olyan pályázó nyújtotta be azt, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,

– a pályázó a Hirdetményben szereplő határidő lejárta után került benyújtásra,

– a pályázó nem felel meg a Hirdetményben foglaltaknak, illetve a pályázat jogszabályba ütközik,

– olyan pályázó nyújtotta be, akinek az Önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, vagy aki szerződésben foglalt vállalásait nem teljesítette.

Egyéb információk, előírások:

– A pályázatot és az abban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő, illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. A képviseleti jogosultságot a pályázati anyag részeként szükséges igazolni aláírási címpéldány hiteles másolatának benyújtásával.

– A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát arra az esetre, ha a kiíró megítélése szerint a benyújtott ajánlatok egyike sem felel meg az elvárásainak.

– Ha a nyertes pályázó gazdasági társaság, a társaság tagjai és ügyvezetői a bérleti szerződés aláírásával készfizető kezességet vállalnak a Bérlőnek a Bérbeadóval szembeni fizetés kötelezettségeinek teljesítésére.

– Ha a nyertes pályázó egyéni vállalkozó, a kiíró megfelelő biztosítékot igényelhet a szerződéskötést megelőzően a Bérbeadóval szembeni fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítására.

– A pályázónak vállalnia kell, hogy a jegyárusításhoz pénztárgépet használ, illetve a pályára felelősségbiztosítást köt.

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:

– Vállalt költségek (telepítés és bontás, mederbérleti díj, reklám és marketing, őrzés, karbantartás, esetleges javítások… stb.),

– Üzemeltetési koncepció (nyitvatartási idő, működtetési és tisztítási, karbantartási rend, személyzet, felelősségbiztosítás, telepítésre, bontásra, karbantartásra vonatkozó vállalások… stb.)

 

A pályázatot az alábbi dokumentumokkal együtt szükséges benyújtani:

– 1. sz. melléklet: Köztartozás mentességre vonatkozó nyilatkozat,

– 2. sz. melléklet: Aláírási címpéldány hiteles másolata (amennyiben rendelkezésre áll),

– 3. sz. melléklet: Cégkivonat illetve vállalkozói igazolvány másolata (amennyiben rendelkezésre áll),

– 4. sz. melléklet: Nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt, tevékenységét nem függesztette fel vagy nem függesztették fel

Pályázattal kapcsolatos további információk: Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatal, Műszaki Iroda: Ignácz Melinda telefon: 88/481-087/13, e-mail cím: ignacz.melinda@balatonkenese.hu

Balatonkenese, 2018. március 05.

Tömör István

polgármester s.k.

Balatonkenese Város Önkormányzata